search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Sunucu üzerinde kalan disk alanlarını kontrol ettirelim
Posted in Windows Server | No Comment | 2,126 views | 10/04/2009 18:06

Aşağıdaki komutları, vbs dosyası olarak kaydedip, cronjob olarak sunucuya eklerseniz, belirli aralıklarla disklerde kalan boş alanları kontrol edip, belli bir oranın altına indiğinde size mail atarak bilgilendirme yollar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
'############################################## 
'# 
'# Sunucu icersindeki disk alanlarini kontrol eder, 
'# Diskte kalan alan %10 altindaysa mail yollar. 
'# 
'############################################## 
 
Const LOCAL_HARD_DISK = 3 ' 3 is all local drives. 
Const FOR_READING = 1 
Const CONVERSION = 1073741824 ' This is total bytes in 1 GB. 
 
strLocal = "." 
 
      Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ 
        & "{impersonationLevel=impersonate}!\\127.0.0.1\root\cimv2") 
 
      Set colDisks = objWMIService.ExecQuery _ 
        ("SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE DriveType = " & LOCAL_HARD_DISK & "") 
 
      For Each objDisk In colDisks 
        intPercentage = objDisk.FreeSpace / objDisk.Size 
        intTotalSpace = Int(objDisk.Size) / CONVERSION 
        intFreeSpace = Int(objDisk.FreeSpace) / CONVERSION 
        intDivideBy = 70 ' Percent to divide total drive space by. 
 
	    If IntPercentage*100 < intDivideBy Then
		  strBody = "Rapor Tarihi: " & Now & vbCrLf _ 
            & vbCrLf & "Win01'de disk alani dolmaya basladi." & vbCrLf & "Disk bilgileri asagidadir: " & vbCrLf _
		    & vbCrLf & "Yerel Disk: " & objDisk.DeviceID & vbCrLf _ 
            & "Toplam Alan: " & FormatNumber(intTotalSpace, 2, False, False, True) & " GB" & vbCrLf _ 
            & "Bos Alan: " & FormatNumber(intFreeSpace, 2, False, False, True) & " GB" & vbCrLf _
		    & vbCrLf & "Saygilarimizla," & vbCrLf _
		    & "Radore NOC"
          call MAILER(strBody, strBody) 
        End If 
      Next
 
'##################### 
'# Mail Gondermece # 
'##################### 
Sub MAILER(Computer, Body) 
 
  Set objEmail = CreateObject("CDO.Message") 
  objEmail.From = "hddstatus@domain.com" 
  objEmail.To = "admin@domain.com" 
  objEmail.Subject = "Win02 Disk Uyarisi" 
  objEmail.TextBody = Body 
 
  objEmail.Configuration.Fields.Item _ 
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 
  objEmail.Configuration.Fields.Item _ 
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "mailserver.domain.com" 
  objEmail.Configuration.Fields.Item _ 
    ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 
  objEmail.Configuration.Fields.Update 
 
  objEmail.Send 
End sub

Yukardaki kodlar “esnmb” tarafından yayınlanmış olup, aşağıdaki adresten kodlara ulaşabilirsiniz.Leave a Reply