search
Categories
Sponsors
VirtualMetric Hyper-V Monitoring, Hyper-V Reporting
Archive
Blogroll

Badges
MCSE
Community

Cozumpark Bilisim Portali
Son 1 haftalık IIS loglarını tutan, eskilerini ise önce zipleyip, sonra silen PowerShell scripti
Posted in Hosting & IIS7 | No Comment | 2,966 views | 01/12/2015 10:44

Cronjob’a günlük olarak tanımlayıp, 1 hafta önceki log dosyalarının otomatik ziplenerek silinmesini sağlayabilirsiniz.

IIS’in PowerShell Management Yönetim aracına ihtiyaç duyar. Kurulu değil ise Roles’den ekleyebilirsiniz. Fakat default olarak genelde kurulu olur.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
Import-Module WebAdministration
 
function ConvertTo-CompressedFile
{
	param([string]$ZipPath)
 
	# Get Files
	[string[]]$Files = $input.FullName;
 
	if ($Files -ne $Null)
	{
		# Load the assembly
		[System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.IO.Compression.FileSystem") | Out-Null
 
		# Check Zip Extension
		if ($ZipPath -notlike "*.zip")
		{
			Write-Output "Please check your zip file path."
			break;
		}
 
		# Check Zip Path
		if(-not (Test-Path($ZipPath)))
		{
			# Get Zip File Name
			$ZipName = $ZipPath.Split("\")[-1]
 
			if ($ZipPath -notlike "*\*")
			{						
				# Get Current Location
				$CurrentLocation = (Get-Location).Path
 
				# Get Current Zip File Path
				$CurrentZipPath = $CurrentLocation + "\" + $ZipName
 
				# Update Zip Path
				$ZipPath = $CurrentZipPath;
			}
 
			# Create Zip File
			Set-Content $ZipPath ("PK" + [char]5 + [char]6 + ("$([char]0)" * 18))
 
			# Set File Attributes
			(Get-ChildItem $ZipPath).IsReadOnly = $false
		}
 
		# Get Zip File
		$ZipFile = [System.IO.Compression.ZipFile]::Open($ZipPath,"Update")
 
		foreach($File in $Files)
		{
			# Get File Name
			$FileName = $File.Split("\")[-1]
 
			# Compress File
			[System.IO.Compression.ZipFileExtensions]::CreateEntryFromFile($ZipFile,$File,$FileName,"optimal") | Out-Null
 
			# Buffer
			Start-Sleep -milliseconds 5
		}
 
		# Close Zip File
		$ZipFile.Dispose()
 
		# Output Zip Path
		$ZipPath
	}
}
 
# Get Web Sites
$WebSites = Get-Website | Select Name, Id, LogFile
 
foreach ($WebSite in $WebSites)
{
	# Clear Variables
	$LogFiles = $Null;
	$LogFilePath = $Null;
 
	# Get Web Site Information
	$SiteName = $WebSite.Name
	$SiteID = $WebSite.Id
 
	# Get Web Site Log Path
	$LogDirectory = $WebSite.LogFile.Directory -Replace '%SystemDrive%', $env:SystemDrive
	$LogPath = $LogDirectory + "\W3SVC" +  $SiteID
	$LogFiles = Get-ChildItem $LogPath -Filter *.log -EA SilentlyContinue | Where {$_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-7)}
 
	foreach ($LogFile in $LogFiles)
	{
		# IO Optimizer
		Start-Sleep 5
 
		# Log File Name
		$LogPath = $LogFile.FullName
 
		# Zip Name
		$ZipPath = $LogPath + ".zip"
 
		# Compress
		$LogFile | ConvertTo-CompressedFile $ZipPath
 
		# Remove
		$LogFile | Remove-Item -Force -Confirm:$false
	}
}

Umarım faydası dokunur. Kolay gelsin.Leave a Reply